Algemene voorwaarden Centurion Self Defence

 • Het gebruik van alcohol en/of drugs voor en/of tijdens en direct na de les op de locatie, is ten strengste verboden.

 • De student heeft geen antecedenten bij justitie, is geen vijand van de Nederlandse en/of Israëlische staat. Indien de instructeur twijfelt kan hij/zij vragen dat de student een bewijs van goed gedrag laat zien (VOG).

 • Centurion Self Defence (vanaf hier CSD genoemd) heeft het recht om studenten, die niet kunnen voldoen aan het bovenstaande, storend of afwijkend gedrag vertonen, zowel voor, tijdens of na de lessen, te verwijderen van de trainingslocatie. Dit gedrag kan resulteren in de beëindiging van het lidmaatschap van de Sportschool CSD. 

 • Het volgen van de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de student. Sportschool CSD en zijn instructeur(s) kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige persoonlijke schade of enig letsel ontstaan voor, tijdens of na de lessen. Tenzij er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit geldt ook voor persoonlijke schade of enig letsel bij personen die een proefles volgen. Sportschool CSD is niet aansprakelijk voor diefstal van, voor schade aan en/of vermissing van kleding/materiaal/voorwerpen van de student. 

 • Misbruik van de technieken wordt niet geaccepteerd en dit betekend dat het lidmaatschap beëindigd wordt door CSD! 

 • Soms worden er door CSD videos of foto’s gemaakt tijdens de trainingen. Als student van CSD geeft u met het akkoord gaan op het inschrijfformulier, toestemming dat CSD dit beeldmateriaal mag gebruiken voor promotie doeleinden, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent per email.

 • Bezoekers/ouders dienen plaats te nemen buiten de tranings locatie i.v.m. de veiligheid van de studenten, die van henzelf en mogelijke afleiding van de studenten.

     

     Inschrijving, Betaling & vakanties

 • Inschrijven gebeurt via het inschrijfformulier, hier is een inlog code voor nodig. Dit is voor een nog betere beveiliging van uw en onze gegevens. Deze code verkrijgt u als u besluit om lid te worden na het volgen van uw gratis proefles.

 • De maandelijkse contributie dient via een automatische overboeking te worden voldaan. (SEPA machtiging)

 • Alle lidmaatschappen gaan in per de eerste van de volgende maand. Wanneer de inschrijving niet per de eerste van de maand geschiedt, betaalt u het resterende lidmaatschapsgeld (pro rato) van die maand middels een aparte eenmalige machtiging. (u geeft hiervoor toestemming via het SEPA machtigingsformulier)

 • Uw lidmaatschapsgeld wordt via automatische incasso vooruit betaald en zal rond de 28e van elke maand worden geïncasseerd​.

 • De inschrijfkosten zijn éénmalig een bedrag van €35,- die via een eenmalige machtiging dient te worden voldaan (u geeft hiervoor toestemming via het SEPA machtigingsformulier) Na de betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de student een gratis T-shirt met daarop het logo van CSD die de student dient te gaan dragen tijdens de trainingen. (Uniformiteit) Mits de juiste maat op voorraad is, krijgt men het T-shirt uitgereikt op de trainingslocatie. Indien niet voorradig wordt deze zo snel mogelijk nageleverd.

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend indien een der partijen aan de wederpartij via het opzegformulier meedeelt het overeengekomen contract te willen beëindigen. 

 • Het lesgeld vanaf 16jaar bedraagt voor een keer per week €35,- per maand, voor twee keer per week €45,- per maand. Deze Krav Maga lessen duren 75 minuten. Voor Kids 6-10jaar, een keer per week bedraagt het lesgeld €25,- per maand en deze les duurt 45min. Voor de Junioren van 11-15jaar, een keer per week bedraagt €30,- per maand en deze les duurt 60min. Men dient duidelijk aan te geven op welke dag men wil trainen. Veranderen van lesdag kan alleen in overleg met CSD en indien er ruimte is binnen de les groepen.

 • Sportschool CSD houdt de schoolvakantie periodes voor de regio midden aan. Sportschool CSD is dan gesloten en er worden geen lessen gegeven. Deze dagen/weken vallen niet onder eventuele lesuitval. 

 • Sportschool CSD zal deze vakantieperiode(s) bekend maken op de website. De maandelijkse contributie verplichting loopt wel gewoon door. (De hoogte van de contributie is hierop berekend.)

 • Mocht het voorkomen dat de instructeur niet aanwezig kan zijn wegens een instructor training, cursus, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, zal geprobeerd worden een vervanger te vinden zodat de lessen gewoon kunnen doorgaan. Om ook kennis te krijgen in diverse krijgskunsten kunnen deze open lessen gegeven worden door instructeurs van andere disciplines. Indien er geen vervanger beschikbaar is, kan men de les aansluitend inhalen op een andere tijd/dag.

 • Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen ¨schriftelijk¨ via het opzegformulier. De opzegging van het lidmaatschap dient de student dit 1 maand van te voren te doen en dit betekent voor de 28e van de maand. Telefonisch, via social-media of via de mail opzeggen is niet mogelijk. Leden met een betalingsachterstand kunnen het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.

 • CSD heeft een opzegtermijn van 1 (één) maand. Ook tijdens deze opzegtermijn moet de maandelijkse betaling worden voldaan.

 • Bij opnieuw inschrijven na opzegging kan CSD administratiekosten berekenen.

 • Bij het niet (tijdig) betalen of kunnen voldoen van de lesgelden/verschuldigde betalingen, volgt een factuur incl. verhoging (€10,-) met administratiekosten. Bij het niet voldoen van de contributie volgt er een aanmaning en wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student.

 • De contributie dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook niet aanwezig is in de les. Alleen wanneer langdurige afwezigheid wegens omstandigheden van te voren duidelijk wordt kan in overleg een uitzondering worden gemaakt van deze regel. Een verzoek hiertoe dient per email bij CSD te worden ingediend.

 • U heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap geld ongeacht welke reden.

 • In het geval er sprake is van overmacht is CSD in beginsel niet verplicht tot de nakoming van de verplichtingen overeengekomen in het contract tussen CSD en het lid. Na onderling overleg kan CSD overeenkomen met het lid dat zodra de overmachtsituatie voorbij is, er alsnog binnen een redelijke termijn aan de verplichting zal worden voldaan.

 • Indien er sprake is van een maatregel die door de overheid is opgelegd en waardoor de overeengekomen service door CSD niet kan worden geleverd, is er sprake van overmacht.

 • Daarnaast is er sprake van overmacht in het geval van: natuurrampen, stakingen, epidemieën, pandemieën, tekorten, (gewapende) conflicten en andere omstandigheden waarop CSD geen invloed kan uitoefenen of heeft kunnen uitoefenen.

 • Het abonnement is opzegbaar volgens de hierboven beschreven voorwaarden, onverminderd in overmachtsituaties.

 • Bij achterstallige betaling van het lesgeld kan de toegang tot het bijwonen van de lessen worden ontzegd, terwijl de verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan.

      Concurrentie/Relatiebeding

 1. Het is de student zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CSD verboden om binnen een straal van 25 kilometer met als middelpunt de leslocatie(s) van CSD, tijdens en gedurende één jaar na het einde van het lidmaatschap direct of indirect, voor zichzelf of voor anderen, tegen vergoeding of niet, in enige vorm werkzaam te zijn in of voor, of betrokken te zijn (financieel) belang te hebben bij enige onderneming met activiteiten die (soort)gelijk, aanverwant of concurrent zijn met die van de CSD.

 2. Het is de student zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CSD verboden tijdens en gedurende één jaar na het einde van het lidmaatschap, direct of indirect, leden en opdrachtgevers van CSD contacten te onderhouden of contacten te leggen, en/of voormelde opdrachtgevers / leden te benaderen of over te nemen.

 3. Daarnaast is het de student zowel tijdens als na het einde van het lidmaatschap verboden leden van CSD en/of personen die op enig moment in een periode van één jaar direct voorafgaande aan het einde van het lidmaatschap in dienst waren van CSD te benaderen en/of over te nemen van CSD en is het de student zowel tijdens als na het einde van het lidmaatschap eveneens verboden vermelde leden/personen aan te zetten om in dienst te treden / lid te worden bij derden of bij de student zelf, een door de student op te richten onderneming daaronder begrepen.

 4. Door het overtreden van reglement artikel 1,2,3 en artikel 5 tijdens en gedurende één jaar na het einde van het lidmaatschap heeft CSD recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste 12 maanden contributie, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onder handhaving van het recht van CSD een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 5. Het is iedere student uitdrukkelijk verboden les te geven (specifiek in Krav Maga), het gaat hier dan om; de producten, waaronder inbegrepen modellen, technieken, drills, games, instrumenten, cursusmaterialen, software en andere producten in de ruimste zin van het woord, geheel of gedeeltelijk over te nemen of aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van CSD.

     

   

       Kleding & Bescherming

 

 • Na een maand mee trainen dient iedere student (man/vrouw) verplicht een zwarte gevechtsbroek met lange broekspijpen, T-shirt met het logo van CSD en zaalschoenen zonder zwarte zolen te dragen.

 • Het is de student (man/vrouw) vanaf de eerste les verplicht een kruisbescherming (toque) en een gebitsbeschermer te dragen.

 • Nadat de student meer ervaring heeft zijn er verder ook scheenbeschermers en MMA handschoenen nodig tijdens de lessen.

 • Sportschool CSD zal zorgdragen voor de benodigde trainingsmaterialen, denk aan trapkussens en (wettelijk toegestane) trainingswapens etc.

     Aanbevolen

 • Draag altijd een gebitsbescherming! Het zou zonde zijn om uw tandarts vaker te zien dan de half jaarlijkse controle....

 • Alleen geschikte binnen sportschoenen zijn welkom, worstelschoenen/freefight-schoenen verdienen de voorkeur. (geen zolen die afgeven!)

 • Om te voorkomen dat men verkeerde spullen aangeschaft is het altijd verstandig om even overleg te hebben met de instructeur. Dit om teleurstellingen te voorkomen. CSD biedt de mogelijkheid om deze aan te schaffen via CSD.

 • Het is verplicht om een WA-verzekering te hebben. Eventueel toegebracht schade die je aan anderen of aan spullen van anderen toebrengt wordt meestal gedekt.

 • Train hard maar heb respect voor elkaar!.

 

     Verklaring

 • Door op het inschrijfformulier akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart iedere student dat hij/zij de lessen van Sportschool CSD uitsluitend geheel op eigen risico zal volgen en dat de kosten van enig ongeval, letsel of andere schade, opgelopen als gevolg van deelname aan de Krav Maga lessen van CSD, geheel door de student zelf zal worden gedragen.                                                        

 • Sportschool CSD aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student/ouder/voogd ontheft Sportschool CSD en zijn instructeur(s) van elke aansprakelijkheid d.m.v. akkoord te gaan op het inschrijfformulier.

 • De hoogte van de lidmaatschappen die vermeld staan op de website zijn van het jaar 2020. Eventuele wijzigingen worden tijdig van te voren doorgeven aan de studenten alvorens deze plaats gaan vinden.

 • Sportschool CSD behoud zich het recht voor om de lestijden/dagen/voorwaarden te wijzigen indien dat nodig mocht blijken. 

 • Iedere student die zich inschrijft (of de ouder/voogd die een minderjarige student inschrijft) bij Sportschool CSD, verklaart kennis te hebben genomen van al het bovenstaande en gaat akkoord met deze voorwaarden.

 • Indien er wijzingen hebben plaatsgevonden aan de voorwaarden, krijgt het lid de gewijzigde voorwaarden via *email toegestuurd.

 • Indien het lid (of ouder, indien minderjarig) niet akkoord gaat met deze wijziging(en) dan kan het lid het lidmaatschap opzeggen op de beschreven manier met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn van een maand.

     Lees ook onze privacyverklaring.